2014-10-06 18:14:12

ELEMENTI I KRITERIJI
Klasa: 003-06/13-01/12
 
Urbroj: 2117/1-45-01-13-03
 
Dubrovnik, 30. rujna 2013.
 
Na temelju članka 24. Statuta Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik te članka 24. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12.i 86/12), Školski odbor Turističke i ugostiteljske škola Dubrovnik, na svojoj sjednici održanoj dana 30. rujna 2013. donosi sljedeću
 
O D L U K U
O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U ČETVRTU 
GODINU REDOVNOG OBRAZOVANJA ZA ZANIMANJE TURISTIČKO-HOTELIJERSKI  KOMERCIJALIST I HOTELIJERSKO-TURISTIČKI TEHNIČAR 
 
 I.
 
Ovom odlukom utvrđuju se elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u četvrti 
 
razred redovnog obrazovanja za zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist i 
 
hotelijersko-turistički tehničar 
...
II.   Učenik koji je završio obrazovni program u trajanju od tri godine, može u roku od godine    dana od dana završetka strukovnog programa nastaviti školovanje u statusu redovitog    učenika, a unutar broja slobodnih mjesta u 4. razredima.   III.   Izbor i upis kandidata za upis u četvrti razred redovnog obrazovanja za zanimanje    turističko-hotelijerski komercijalist temelji se na bodovanju:   a) Uspjeha nastavnih predmeta značajnih za nastavak školovanja,    a to su: Hrvatski jezik, Matematika i Strani jezik   b) Općeg uspjeha iz prethodnog obrazovanja na kraju I., II. i III. razreda   Ukupni prosjek gore naveden pod a) i b) mora biti najmanje vrlo dobar (3,5),

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik